آرامیس پلاس

با بهترین امکانات
در بهترین موقعیت مکانی

اتاق171

تعداد اتاق ها

14

تعداد طبقات

400

ظرفیت رستوران

477

ظرفیت هتل

ھﺗل زﯾﺑﺎی آراﻣﯾس ﭘﻼس در آﺑﺎن ﻣﺎه 1399 اﻓﺗﺗﺎح ﮔردﯾد
اﯾن ھﺗل ﺑﺎ زﯾر ﺑﻧﺎ 16000ﻣﺗر ﻣرﺑﻊ و ﻣﻌﻣﺎری ﻣدرن ﺧﺎص در ﺑﮭﺗرﯾن نقطه ﺷﮭر ﻗرار ﮔرﻓﺗه و ﻣورد اﺳﺗﻘﺑﺎل ﻣﺳﺎﻓران و ﮔردﺷﮕری ﻗرار ﮔرﻓﺗه اﺳت.
دﺳﺗرﺳﯽ آﺳﺎن ﺑﮫ ﻣراﮐز ﺗﺟﺎری و ﺑﺎزار و ﺟﺎذﺑﮫ ھﺎ و ﺳﺎﺣل زﯾﺑﺎی ﺧﻠﯾﺞ ﻓﺎرس ﻗرار دارد.
ھﺗل زﯾﺑﺎی آراﻣﯾس ﭘﻼس دارای 171 ﺑﺎب اﺗﺎق ﺷﺎﻣل 135ﺑﺎب اﺗﺎق ﺳه ﺗﺧﺗه* 18 اﺗﺎق دو ﺗﺧﺗه* 18 ﺳوﺋﯾت ﮐه در ﻣﺟﻣوع ظرﻓﯾت ﮐل ھﺗل 477 ﻧﻔر ﻣﯽ ﺑﺎﺷد ﮐه در 14 طﺑﻘه ﮐه 9 طبقه اﻗﺎﻣﺗﯽ ﻗرار دارد.
ﺧدﻣﺎت و اﻣﮑﺎﻧﺎت ھﺗل ﺷﺎﻣل: ﺑوﻓه ﺻﺑﺣﺎﻧه ، ﺑوﻓه ﻧﺎھﺎر و ﺷﺎم ھﻣراه ﺑﺎ ﻣوزﯾﮏ زﻧده ، ﻣﺟﻣوﻋه آﺑﯽ و ورزﺷﯽ (ﺳوﻧﺎ.ﺟﮑوزی.ﺣﻣﺎم ﺗرﮐﯽ. ﺧدﻣﺎت ﻣﺎﺳﺎژ) اﯾﻧﺗرﻧت راﯾﮕﺎن و ﭘرﺳرﻋت . ﺗراﻧﺳﻔر راﯾﮕﺎن. ﺷﺎرژ آب. ﭼﺎی. ﻧﺳﮑﺎﻓه (راﯾﮕﺎن) ﻣﯾﻧﯽ ﺑﺎر (ﺑ ﺎ ھزﯾﻧه) ﺻﻧدوق اﻣﺎﻧت . اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﮭداﺷﺗﯽ ( ﺣﻣﺎم اﺧﺗﺻﺎﺻﯽ. ﺳروﯾس ﻓرھﻧﮕﯽ. دارای ﺳروﯾس اﯾراﻧﯽ در راه رو طﺑﻘﺎت) ﺧدﻣﺎت ﭘﺎرک ﺧودرو و.... ﻣﯽ باشد.
ھﺗل دارای ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ 24 ﺳﺎﻋت ﺑﺎ اﻣﮑﺎﻧﺎت رم ﺳروﯾس و اﻧواع دﺳر و نوﺷﯾدﻧﯽ ھﺎی ﮔرم و ﺳرد ﻣﯾﺗوان ﯾﺎﻓت ﮐرد.

ارتباط با ما

🏵️ هتل آرامیس پلاس کیش، هتلی خاص برای سلیقه های خاص 🏵️

#آرامیس_پلاس 
#هتل
#رستوران
#غذا
#سفر
#کیش
#ایران
#مهمان
#تور
#جزیره

🏵️ هتل آرامیس پلاس کیش، هتلی خاص برای سلیقه های خاص 🏵️

#آرامیس_پلاس
#هتل
#رستوران
#غذا
#سفر
#کیش
#ایران
#مهمان
#تور
#جزیره
...

🏵️ کیفیت خدمات هرگز تصادفی نیست. 🏵️

#آرامیس_پلاس 
#هتل
#رستوران
#غذا
#سفر
#کیش
#ایران
#مهمان
#تور
#جزیره

🏵️ کیفیت خدمات هرگز تصادفی نیست. 🏵️

#آرامیس_پلاس
#هتل
#رستوران
#غذا
#سفر
#کیش
#ایران
#مهمان
#تور
#جزیره
...

🏵️ شما لایق بهترین ها هستید.🏵️

#آرامیس_پلاس 
#هتل
#رستوران
#غذا
#سفر
#کیش
#ایران
#مهمان
#تور
#جزیره

🏵️ شما لایق بهترین ها هستید.🏵️

#آرامیس_پلاس
#هتل
#رستوران
#غذا
#سفر
#کیش
#ایران
#مهمان
#تور
#جزیره
...

🏵️ محیطی زیبا و پر از آرامش 🏵️

#آرامیس_پلاس 
#هتل
#رستوران
#غذا
#سفر
#کیش
#ایران
#مهمان
#تور
#جزیره

🏵️ محیطی زیبا و پر از آرامش 🏵️

#آرامیس_پلاس
#هتل
#رستوران
#غذا
#سفر
#کیش
#ایران
#مهمان
#تور
#جزیره
...

🏵️ سفر خود را با ما جذاب کنید. 🏵️

#آرامیس_پلاس 
#هتل
#رستوران
#غذا
#سفر
#کیش
#ایران
#مهمان
#تور
#جزیره

🏵️ سفر خود را با ما جذاب کنید. 🏵️

#آرامیس_پلاس
#هتل
#رستوران
#غذا
#سفر
#کیش
#ایران
#مهمان
#تور
#جزیره
...

🏵️ آرامش شما اولویت ماست. 🏵️

#آرامیس_پلاس 
#هتل
#رستوران
#غذا
#سفر
#کیش
#ایران
#مهمان
#تور
#جزیره

🏵️ آرامش شما اولویت ماست. 🏵️

#آرامیس_پلاس
#هتل
#رستوران
#غذا
#سفر
#کیش
#ایران
#مهمان
#تور
#جزیره
...

🏵️ ما بر حس خوب و کیفیت تمرکز میکنیم 🏵️

#آرامیس_پلاس 
#هتل
#رستوران
#غذا
#سفر
#کیش
#ایران
#مهمان
#تور
#جزیره

🏵️ ما بر حس خوب و کیفیت تمرکز میکنیم 🏵️

#آرامیس_پلاس
#هتل
#رستوران
#غذا
#سفر
#کیش
#ایران
#مهمان
#تور
#جزیره
...

🏵️ با آرامش و استراحت کافی از تعطیلات خود بهترین استفاده را ببرید.🏵️

#آرامیس_پلاس 
#هتل
#رستوران
#غذا
#سفر
#کیش
#ایران
#مهمان
#تور
#جزیره

🏵️ با آرامش و استراحت کافی از تعطیلات خود بهترین استفاده را ببرید.🏵️

#آرامیس_پلاس
#هتل
#رستوران
#غذا
#سفر
#کیش
#ایران
#مهمان
#تور
#جزیره
...

🏵️ هتل آرامیس پلاس کیش، هتلی لوکس در قلب جزیره زیبای کیش .🏵️

#آرامیس_پلاس
#هتل
#رستوران
#غذا
#سفر
#کیش
#ایران
#مهمان
#تور
#جزیره
...

🏵️ هتل زیبای آرامیس پلاس کیش 🏵️

#آرامیس_پلاس
#هتل
#رستوران
#غذا
#سفر
#کیش
#ایران
#مهمان
#تور
#جزیره
...

🏵️ بهترین از همه چیز را تجربه کنید 🏵️

#آرامیس_پلاس
#هتل
#رستوران
#غذا
#سفر
#کیش
#ایران
#مهمان
#تور
#جزیره
...

🏵️ از طراحی، راحتی را الهام بگیرید. 🏵️

#آرامیس_پلاس
#هتل
#رستوران
#غذا
#سفر
#کیش
#ایران
#مهمان
#تور
#جزیره
...

🏵️ ما بیشتر از یک اتاق هستیم🏵️

#آرامیس_پلاس
#هتل
#رستوران
#غذا
#سفر
#کیش
#ایران
#مهمان
#تور
#جزیره
...

🏵️ .ما اینجا هستیم تا مطمئن شویم که تعطیلات شما با قدم گذاشتن در لابی ما به عالی ترین شکل ممکن شروع می شود🏵️

#آرامیس_پلاس
#هتل
#رستوران
#غذا
#سفر
#کیش
#ایران
#مهمان
#تور
#جزیره
...

🏵️ ما در هتل های زیبای آرامیس به آرامش شما می اندیشیم. 🏵️

#آرامیس_پلاس
#هتل
#رستوران
#غذا
#سفر
#کیش
#ایران
#مهمان
#تور
#جزیره
...

🏵️ در هتل آرامیس کیش لحظات خوشی را ثبت خواهید کرد . 🏵️

#آرامیس_پلاس
#هتل
#رستوران
#غذا
#سفر
#کیش
#ایران
#مهمان
#تور
#جزیره
...

🏵️ با آرامش و استراحت کافی از تعطیلات خود بهترین استفاده را ببرید.🏵️

#آرامیس_پلاس
#هتل
#رستوران
#غذا
#سفر
#کیش
#ایران
#مهمان
#تور
#جزیره
...

🏵️ اقامتی متفاوت را در هتل زیبای آرامیس پلاس کیش تجربه کنید.🏵️

#آرامیس_پلاس
#هتل
#رستوران
#غذا
#سفر
#کیش
#ایران
#مهمان
#تور
#جزیره
...

🏵️ نگرانی های خود را باز کنید و آنها را اینجا بگذارید.🏵️

#آرامیس_پلاس
#هتل
#رستوران
#غذا
#سفر
#کیش
#ایران
#مهمان
#تور
#جزیره
...

This error message is only visible to WordPress admins
HTTP Error. Unable to connect to the Instagram API. Feed will not update.